អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,099 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
04/08/2020 664.88 5.48
03/08/2020 670.36 7.54
31/07/2020 677.90 12.18
30/07/2020 690.08 49.60
29/07/2020 640.48 8.11
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 5,700 0.00 0
GTI 3,060 0.00 0
PPAP 11,720 0.00 0
PPSP 2,300 3.60 80
PAS 14,960 0.00 0
ABC 17,300 1.14 200

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A 0 (0) 0
ABAA22A 0 (0) 0
HKL21A 0 (0) 0
HKL21A 0 (0) 0
LOLC22A 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
PPCB23A 0 (0) 0
PPCB23A 0 (0) 0
PRA23A 0 (0) 0
PRA23A 0 (0) 0
RMAC25A 0 (0) 0
RMAC25A 0 (0) 0
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 83.18
2 13.51
3 1.71
4 1.34
5 0.23
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,332.63 11.40 27,169.09
861.67 9.00 13,085.16
591.23 13.42 15.11
11,711.373 218.351 369,922.34
2,868.882 73.482 104,284.71
6,286.278 126.974 174,661.78
13,964.562 326.679 420,984.78

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 03/08/2020
27/07/2020
20/07/2020
08/07/2020
01/07/2020
01/06/2020
25/05/2020
22/05/2020
12/05/2020

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 31/07/2020
new 31/07/2020
new 30/07/2020
20/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
10/07/2020
06/07/2020
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ