អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,112 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
05/06/2020 745.98 1.31
04/06/2020 744.67 7.01
03/06/2020 737.66 0.81
02/06/2020 736.85 65.16
01/06/2020 802.01 24.54
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 5,640 - -
GTI 3,330 - -
PPAP 11,580 - -
PPSP 2,350 - -
PAS 16,000 - -
ABC 19,840 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
HKL21A - -
LOLC22A - -
LOLC22B - -
PPCB23A - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 94.59
2 2.18
3 0.82
4 0.68
5 0.65
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q2) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,435.7 24.69 120,331.42
965.37 18.66 77,287.5
562.3 0.47 317.13
11,711.373 218.351 369,922.34
2,166.375 14.99 42,385.2
4,950.154 25.992 74,692.78
11,180.598 41.341 183,554.09

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 01/06/2020
25/05/2020
22/05/2020
12/05/2020
05/05/2020
05/05/2020
30/04/2020
22/04/2020
07/04/2020

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 05/06/2020
new 05/06/2020
new 04/06/2020
new 02/06/2020
new 02/06/2020
new 01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
01/06/2020
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ