អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,127 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផមក បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
07/10/2022 463.98 0.53
06/10/2022 464.51 1.27
05/10/2022 465.78 0.89
04/10/2022 466.67 0.22
03/10/2022 466.45 0.57
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

ទីផ្សារគោល

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,380 0.54 40
GTI 3,880 0.26 10
PPAP 14,340 0.14 20
PPSP 2,330 0.43 10
PAS 12,840 0.31 40
ABC 10,240 0.19 20
PEPC 3,190 0.63 20

ទីផ្សារកំណើន

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
DBDE 2,380 0.00 0
JSL 3,800 1.06 40

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
PPCB23A 0 (0) 0
PPCB23B 0 (0) 0
PRA23A 0 (0) 0
RMAC25A 0 (0) 0
TCT26A 0 (0) 0
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 96.68
2 0.81
3 0.78
4 0.58
5 0.44
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PAS, DBDE
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,585.27 3.91 15,006.05
948.8 1.37 6,604.63
821.21 3.78 9.13
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
4,987.688 61.451 73,923.24
10,778.614 140.821 146,019.45
2,288.969 44.026 37,851.16

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 05/10/2022
27/09/2022
07/09/2022
29/08/2022
19/08/2022
21/07/2022
20/07/2022
28/06/2022
31/05/2022

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 05/10/2022
new 04/10/2022
new 03/10/2022
30/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
21/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ