អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,074 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
04/08/2021 533.25 3.01
03/08/2021 536.26 1.58
02/08/2021 537.84 2.89
30/07/2021 540.73 0.80
29/07/2021 541.53 0.58
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,060 - -
GTI 4,200 - -
PPAP 14,900 - -
PPSP 2,070 - -
PAS 13,700 - -
ABC 12,560 - -
PEPC 3,110 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
HKL21A - -
LOLC22A - -
LOLC22B - -
PPCB23A - -
PPCB23B - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 89.97
2 5.04
3 2.96
4 1.08
5 0.87
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,545.86 - -
SET50 925.63 - -
610.56 9.18 496.01
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
7,083.018 122.269 198,551.24
14,990.109 253.191 396,100.82
3,563.127 85.898 121,873.73

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 03/08/2021
new 03/08/2021
29/07/2021
14/07/2021
13/07/2021
08/07/2021
06/05/2021
16/04/2021
08/04/2021

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

30/07/2021
22/07/2021
19/07/2021
16/07/2021
15/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
12/07/2021
09/07/2021
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ
}