អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,048 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
13/04/2021 639.18 0.37
12/04/2021 638.81 0.56
09/04/2021 639.37 0.63
08/04/2021 640.00 0.39
07/04/2021 640.39 0.26
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,560 - -
GTI 4,120 - -
PPAP 13,020 - -
PPSP 1,900 - -
PAS 13,020 - -
ABC 16,640 - -
PEPC 3,050 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
HKL21A - -
LOLC22A - -
LOLC22B - -
PPCB23A - -
PPCB23B - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 75.59
2 12.63
3 4.74
4 2.61
5 1.80
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q2) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,541.12 25.22 78,223.59
941.08 14.82 35,917.92
569.07 3.27 538.89
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
6,558.676 36.461 100,297.57
13,680.269 57.732 194,658.21
2,790.644 13.765 42,582.03

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

08/04/2021
08/04/2021
08/04/2021
05/03/2021
15/02/2021
05/02/2021
12/01/2021
11/01/2021
09/12/2020

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 12/04/2021
new 12/04/2021
09/04/2021
08/04/2021
08/04/2021
07/04/2021
05/04/2021
02/04/2021
02/04/2021
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ