អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,061 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
17/05/2022 504.57 1.70
16/05/2022 506.27 0.15
13/05/2022 506.12 1.56
12/05/2022 504.56 0.97
11/05/2022 503.59 0.09
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

ទីផ្សារគោល

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,800 - -
GTI 4,100 - -
PPAP 15,980 - -
PPSP 2,460 - -
PAS 14,000 - -
ABC 11,220 - -
PEPC 3,230 - -

ទីផ្សារកំណើន

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
DBDE 2,590 - -
JSL 4,800 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
PPCB23A - -
PPCB23B - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
TCT26A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 94.10
2 2.48
3 2.44
4 0.76
5 0.09
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q2) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,614.49 30.11 85,222.1
970.51 17.45 48,586.5
585.21 2.68 63.06
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
5,251.394 83.296 98,433.66
11,230.159 136.785 193,933.73
2,369.089 37.859 45,642.31

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

28/04/2022
27/04/2022
22/04/2022
19/04/2022
04/04/2022
23/03/2022
22/03/2022
22/02/2022
10/02/2022

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 17/05/2022
new 17/05/2022
new 17/05/2022
new 17/05/2022
new 16/05/2022
new 16/05/2022
new 16/05/2022
new 16/05/2022
new 16/05/2022
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ