អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,055 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
15/11/2019 778.27 5.74
14/11/2019 784.01 5.37
08/11/2019 789.38 1.71
07/11/2019 791.09 6.14
06/11/2019 797.23 3.04
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,000 - -
GTI 4,300 - -
PPAP 12,560 - -
PPSP 2,750 - -
PAS 20,000 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
HKL21A - -
LOLC22A - -
LOLC22B - -
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 46.70
2 25.98
3 8.92
4 7.77
5 4.58
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 681.75 3.20 11
SET 1,602.23 7.24 44,569.98
SET50 1,081.78 3.66 26,251.57

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

31/10/2019
04/10/2019
13/09/2019
11/09/2019
06/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
26/08/2019
14/08/2019

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 15/11/2019
new 15/11/2019
new 14/11/2019
new 14/11/2019
new 14/11/2019
08/11/2019
08/11/2019
08/11/2019
05/11/2019
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ