អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,055 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
20/01/2021 641.55 3.82
19/01/2021 645.37 6.46
18/01/2021 638.91 0.03
15/01/2021 638.94 0.33
14/01/2021 638.61 0.82
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,280 0.00 0
GTI 3,400 0.00 0
PPAP 11,740 0.17 20
PPSP 1,560 1.89 30
PAS 13,940 0.29 40
ABC 16,800 0.71 120
PEPC 2,940 0.00 0

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A 0 (0) 0
HKL21A 0 (0) 0
LOLC22A 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
PPCB23A 0 (0) 0
PPCB23B 0 (0) 0
PRA23A 0 (0) 0
RMAC25A 0 (0) 0
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 75.21
2 15.42
3 3.99
4 1.85
5 1.71
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q1) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,517.27 5.32 39,259.3
953.57 4.59 15,887.07
594.35 5.08 15.28
11,711.373 218.351 369,922.34
3,084.488 64.712 89,149.47
7,304.743 157.399 203,658.14
15,003.985 265.287 361,055.2

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

12/01/2021
11/01/2021
09/12/2020
08/12/2020
23/11/2020
20/11/2020
12/11/2020
05/11/2020
21/10/2020

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

14/01/2021
12/01/2021
05/01/2021
31/12/2020
29/12/2020
22/12/2020
18/12/2020
17/12/2020
09/12/2020
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ