អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,110 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផមក បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
06/02/2023 492.31 0.30
03/02/2023 492.61 1.06
02/02/2023 491.55 0.13
01/02/2023 491.68 0.24
31/01/2023 491.92 0.10
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

ទីផ្សារគោល

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,860 - -
GTI 3,700 - -
PPAP 14,860 - -
PPSP 2,410 - -
PAS 14,040 - -
ABC 10,880 - -
PEPC 3,170 - -

ទីផ្សារកំណើន

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
DBDE 2,440 - -
JSL 4,800 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
GT27A - -
PPCB23A - -
PPCB23B - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
RRC32A - -
RRGO27A - -
RRGT32B - -
TCT26A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 90.21
2 5.58
3 1.94
4 1.08
5 0.75
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q1) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,682.11 6.25 47,888.62
998.63 5.59 23,679.17
971.77 39.00 78.06
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
5,468.171 82.476 105,385.01
11,912.561 141.734 216,189.32
2,544.091 36.02 52,335.87

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

17/01/2023
29/12/2022
21/12/2022
19/12/2022
24/11/2022
14/11/2022
01/11/2022
31/10/2022
25/10/2022

ព័ត៌មាន

03/11/2022
30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 02/02/2023
31/01/2023
27/01/2023
16/01/2023
12/01/2023
11/01/2023
11/01/2023
10/01/2023
05/01/2023
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ