អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,060 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
27/01/2020 750.08 0.25
24/01/2020 750.33 1.48
23/01/2020 751.81 6.73
22/01/2020 745.08 4.11
21/01/2020 749.19 12.85
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,040 0.33 20
GTI 4,440 0.00 0
PPAP 12,200 0.33 40
PPSP 2,500 0.00 0
PAS 18,980 0.00 0

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A 0 (0) 0
HKL21A 0 (0) 0
LOLC22A 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 45.58
2 22.24
3 17.18
4 5.93
5 5.47
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q1) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,526.28 43.27 46,887.93
SET50 1,026.89 32.93 28,972.21
LSX 686.56 3.89 361.77
Shenzhen Component 10,681.904 390.153 273,292
CHINEXT PRICE INDEX 1,927.742 66.157 67,257.83
Shenzhen 100 Index 4,681.3 178.168 107,172.26

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

08/01/2020
08/01/2020
25/12/2019
24/12/2019
12/12/2019
13/12/2019
09/12/2019
03/12/2019
31/10/2019

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

20/01/2020
20/01/2020
20/01/2020
16/01/2020
02/01/2020
17/12/2019
16/12/2019
16/12/2019
13/12/2019
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ