អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,080 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
23/10/2020 654.76 0.80
22/10/2020 655.56 0.94
21/10/2020 654.62 1.05
20/10/2020 655.67 0.50
19/10/2020 656.17 1.00
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 5,900 - -
GTI 3,200 - -
PPAP 11,700 - -
PPSP 2,070 - -
PAS 14,160 - -
ABC 17,200 - -
PEPC 3,120 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
HKL21A - -
LOLC22A - -
LOLC22B - -
PPCB23A - -
PPCB23B - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 81.12
2 11.96
3 3.15
4 1.05
5 0.92
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,213.61 2.87 66,255.54
762.68 2.42 27,885.34
585.09 1.28 137.42
11,711.373 218.351 369,922.34
2,600.843 72.742 47,033.87
6,062.744 134.042 91,928.85
13,128.455 267.726 182,017

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 21/10/2020
new 20/10/2020
08/10/2020
05/10/2020
29/09/2020
12/08/2020
12/08/2020
03/08/2020
27/07/2020

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 23/10/2020
new 23/10/2020
new 21/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
13/10/2020
12/10/2020
12/10/2020
12/10/2020
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ