អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,128 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផមក បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
06/06/2023 466.00 0.34
05/06/2023 466.34 0.69
02/06/2023 467.03 0.39
01/06/2023 467.42 0.64
31/05/2023 466.78 0.02
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

ទីផ្សារគោល

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,860 - -
GTI 3,230 - -
PPAP 14,200 - -
PPSP 2,340 - -
PAS 13,280 - -
ABC 10,220 - -
PEPC 3,030 - -

ទីផ្សារកំណើន

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
DBDE 2,300 - -
JSL 4,020 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
GT27A - -
PPCB23B - -
RMAC25A - -
RRC32A - -
RRGO27A - -
RRGT32B - -
TCT26A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 93.69
2 2.47
3 1.42
4 1.10
5 0.37
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q2) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,533.3 4.87 54,974.69
929.5 2.49 37,521.4
1,031.94 5.56 526.64
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
4,794.784 57.90 88,421.05
10,773.45 172.634 218,616.42
2,164.811 37.325 52,058.15

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

31/05/2023
03/05/2023
22/04/2023
20/04/2023
06/04/2023
06/04/2023
29/03/2023
09/03/2023
17/01/2023

ព័ត៌មាន

03/11/2022
30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 06/06/2023
new 06/06/2023
new 05/06/2023
new 02/06/2023
new 02/06/2023
01/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
31/05/2023
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ