សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
20/09/2019 844.47 1.36
19/09/2019 843.11 24.81
18/09/2019 818.30 3.16
17/09/2019 815.14 52.02
16/09/2019 763.12 48.64
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,240 - -
GTI 4,400 - -
PPAP 12,780 - -
PPSP 2,750 - -
PAS 22,500 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
HKL21A - -
LOLC22A - -
LOLC22B - -
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 39.86
2 33.41
3 12.22
4 6.09
5 3.48
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 742.63 1.14 410.63
SET 1,636.2 4.46 68,432.96
SET50 1,089.04 1.30 49,031.42

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

13/09/2019
11/09/2019
06/09/2019
02/09/2019
02/09/2019
26/08/2019
14/08/2019
06/08/2019
18/07/2019

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

10/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
05/09/2019
28/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
22/08/2019
21/08/2019
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ