អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,076 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផមក បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
23/02/2024 462.69 0.40
22/02/2024 463.09 0.45
21/02/2024 463.54 0.66
20/02/2024 464.20 0.56
19/02/2024 464.76 0.23
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

ទីផ្សារគោល

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,280 - -
GTI 2,780 - -
PPAP 13,980 - -
PPSP 2,160 - -
PAS 12,540 - -
ABC 9,780 - -
PEPC 2,800 - -
MJQE 2,110 - -
CGSM 2,560 - -

ទីផ្សារកំណើន

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
DBDE 2,160 - -
JSL 4,220 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
CGSM33A - -
CIAF28A - -
GT27A - -
RMAC25A - -
RRC32A - -
RRGO27A - -
RRGT32B - -
TCT26A - -
TCT28A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 85.43
2 9.11
3 2.09
4 1.14
5 0.89
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q1) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,533.3 4.87 54,974.69
929.5 2.49 37,521.4
1,179.84 2.98 66.88
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
4,077.726 2.72 91,997.22
9,069.415 25.667 215,889.48
1,758.193 0.323 60,454.51

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

26/01/2024
19/01/2024
19/01/2024
12/01/2024
02/01/2024
29/12/2023
07/12/2023
29/11/2023
24/11/2023

ព័ត៌មាន

03/11/2022
30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 22/02/2024
new 20/02/2024
19/02/2024
19/02/2024
19/02/2024
19/02/2024
16/02/2024
16/02/2024
16/02/2024
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ