អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,068 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
06/04/2020 583.34 3.59
03/04/2020 586.93 3.30
02/04/2020 590.23 0.06
01/04/2020 590.29 0.34
31/03/2020 590.63 0.47
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 5,900 1.01 60
GTI 3,800 4.76 190
PPAP 10,280 0.19 20
PPSP 2,360 0.00 0
PAS 12,840 0.00 0

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A 0 (0) 0
HKL21A 0 (0) 0
LOLC22A 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 50.45
2 24.36
3 16.10
4 3.93
5 2.47
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q2) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,138.84 0.57 59,760.26
SET50 766.67 1.12 43,999.79
LSX 609.77 4.07 41.4
Shenzhen Component 11,711.373 218.351 369,922.34
CHINEXT PRICE INDEX 1,906.675 10.276 39,289.37
Shenzhen 100 Index 4,431.892 29.627 76,906.65
Shenzhen Component Index 10,110.113 69.092 189,201.38

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 02/04/2020
16/03/2020
26/02/2020
18/02/2020
14/02/2020
31/01/2020
08/01/2020
08/01/2020
25/12/2019

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 06/04/2020
new 03/04/2020
new 03/04/2020
new 02/04/2020
new 02/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
01/04/2020
31/03/2020
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ