អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,069 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
09/12/2019 774.85 2.62
06/12/2019 777.47 1.20
05/12/2019 778.67 2.09
04/12/2019 776.58 3.71
03/12/2019 780.29 3.13
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 5,960 - -
GTI 4,500 - -
PPAP 12,500 - -
PPSP 2,720 - -
PAS 19,840 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
HKL21A - -
LOLC22A - -
LOLC22B - -
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 35.96
2 21.11
3 20.70
4 8.40
5 6.19
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,552.96 6.03 40,704.02
SET50 1,047.02 1.74 25,294.31
LSX 642.95 21.04 136.08
Shenzhen Component 9,876.268 2.355 153,631.07
CHINEXT PRICE INDEX 1,721.071 5.73 34,990.62
Shenzhen 100 Index 4,408.759 18.405 62,905.67

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 09/12/2019
03/12/2019
31/10/2019
04/10/2019
13/09/2019
11/09/2019
06/09/2019
02/09/2019
02/09/2019

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 06/12/2019
new 06/12/2019
28/11/2019
27/11/2019
25/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
22/11/2019
21/11/2019
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ