អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,050 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
03/12/2020 644.43 0.63
02/12/2020 645.06 0.76
01/12/2020 644.30 1.67
30/11/2020 645.97 1.76
27/11/2020 647.73 0.65
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 5,700 - -
GTI 2,700 - -
PPAP 11,620 - -
PPSP 1,590 - -
PAS 13,800 - -
ABC 17,100 - -
PEPC 3,000 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A - -
HKL21A - -
LOLC22A - -
LOLC22B - -
PPCB23A - -
PPCB23B - -
PRA23A - -
RMAC25A - -
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 80.51
2 12.60
3 4.12
4 1.67
5 0.66
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,438.32 20.37 82,636.93
931.1 13.61 49,222.79
584.82 6.85 205.19
11,711.373 218.351 369,922.34
2,712.518 29.546 60,746
6,557.769 2.502 130,688.56
13,970.684 9.109 267,345.65

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

23/11/2020
20/11/2020
12/11/2020
05/11/2020
21/10/2020
20/10/2020
08/10/2020
05/10/2020
29/09/2020

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 01/12/2020
27/11/2020
27/11/2020
27/11/2020
25/11/2020
24/11/2020
20/11/2020
20/11/2020
19/11/2020
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ