សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
16/07/2019 620.50 1.79
15/07/2019 622.29 11.08
12/07/2019 611.21 6.59
11/07/2019 617.80 4.32
10/07/2019 622.12 5.58
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,000 0.00 0
GTI 4,840 0.00 0
PPAP 9,200 0.00 0
PPSP 2,730 0.73 20
PAS 13,800 0.43 60

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
HKL21A 0 (0) 0
LOLC22A 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 89.44
2 4.02
3 2.89
4 1.16
5 1.09
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 778.8 2.26 269.67
SET 1,727.98 3.61 53,418.43
SET50 1,142.6 0.48 29,085.95

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

11/07/2019
11/07/2019
08/07/2019
05/07/2019
02/07/2019
25/06/2019
24/06/2019
07/06/2019
21/05/2019

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

10/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
02/07/2019
28/06/2019
24/06/2019
17/06/2019
11/06/2019
06/06/2019
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ