អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,075 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
27/02/2020 637.97 1.72
26/02/2020 636.25 20.85
25/02/2020 657.10 26.96
24/02/2020 684.06 12.95
21/02/2020 697.01 7.73
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,020 0.33 20
GTI 3,750 5.06 200
PPAP 10,580 0.95 100
PPSP 2,450 0.81 20
PAS 14,940 1.22 180

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A 0 (0) 0
HKL21A 0 (0) 0
LOLC22A 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 44.09
2 14.83
3 10.20
4 10.11
5 10.03
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q1) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
SET 1,395.08 28.67 74,552.75
SET50 938.77 21.28 50,105.43
LSX 680.57 10.55 474.23
Shenzhen Component 11,534.019 36.465 357,489.81
CHINEXT PRICE INDEX 2,196.714 16.013 89,257.87
Shenzhen 100 Index 4,995.59 7.305 136,305.52

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 26/02/2020
18/02/2020
14/02/2020
31/01/2020
08/01/2020
08/01/2020
25/12/2019
24/12/2019
12/12/2019

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 24/02/2020
new 24/02/2020
20/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
19/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
18/02/2020
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ