អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,069 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
01/12/2021 479.89 0.99
30/11/2021 480.88 2.50
29/11/2021 483.38 1.01
26/11/2021 484.39 0.31
25/11/2021 484.08 1.19
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

ទីផ្សារគោល

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 6,820 0.87 60
GTI 4,220 0.00 0
PPAP 14,600 0.14 20
PPSP 2,020 0.50 10
PAS 13,400 0.00 0
ABC 10,820 0.18 20
PEPC 3,140 0.32 10

ទីផ្សារកំណើន

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
DBDE 2,260 0.00 0

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ABAA22A 0 (0) 0
LOLC22A 0 (0) 0
LOLC22B 0 (0) 0
PPCB23A 0 (0) 0
PPCB23B 0 (0) 0
PRA23A 0 (0) 0
RMAC25A 0 (0) 0
TCT26A 0 (0) 0
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 88.82
2 5.65
3 2.45
4 1.63
5 1.08
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q4) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,553.18 8.90 82,371.05
932.27 5.18 43,286.1
610.58 0.28 16.46
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
6,841.25 27.717 123,254.09
14,795.734 14.463 308,255.83
3,495.593 7.816 82,557.76

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 30/11/2021
26/11/2021
17/11/2021
27/10/2021
19/10/2021
18/10/2021
09/09/2021
06/09/2021
01/09/2021

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 30/11/2021
new 30/11/2021
new 26/11/2021
25/11/2021
25/11/2021
24/11/2021
17/11/2021
17/11/2021
16/11/2021
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ