សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក. បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
23/08/2019 640.72 0.21
22/08/2019 640.93 1.41
21/08/2019 642.34 9.83
20/08/2019 632.51 10.18
19/08/2019 642.69 8.88
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

មូល.កម្មសិទ្ធិ

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 5,980 - -
GTI 4,380 - -
PPAP 9,640 - -
PPSP 2,750 - -
PAS 14,780 - -

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
ក្រុមហ៊ុនគ្រោងនឹងចុះបញ្ជី បន្ថែម+
Upcoming Listed Companies
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 33.97
2 30.47
3 19.86
4 6.56
5 4.02
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q3) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PWSA
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
LSX 769.55 6.28 56.55
SET 1,646.68 13.12 51,082.72
SET50 1,088.69 10.81 29,812.4

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

14/08/2019
06/08/2019
18/07/2019
11/07/2019
11/07/2019
08/07/2019
05/07/2019
02/07/2019
25/06/2019

ព័ត៌មាន

30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012
29/06/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 22/08/2019
new 22/08/2019
new 22/08/2019
new 21/08/2019
new 21/08/2019
20/08/2019
19/08/2019
16/08/2019
16/08/2019
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ