អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃ: 4,079 រៀល/ដុល្លា

សន្ទស្សន៍ ផមក បន្ថែម+
សន្ទស្សន៍ ផ.ម.ក.
កាលបរិច្ឆេទ តម្លៃ បម្រែបម្រួល
27/05/2024 416.40 1.94
24/05/2024 414.46 1.25
23/05/2024 413.21 1.19
21/05/2024 412.02 3.35
20/05/2024 415.37 1.96
  • ព័ត៌មានភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជី

ទីផ្សារគោល

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
PWSA 7,380 0.00 0
GTI 2,300 0.44 10
PPAP 13,340 0.60 80
PPSP 2,230 0.45 10
PAS 12,540 0.32 40
ABC 7,640 0.26 20
PEPC 2,290 2.69 60
MJQE 2,040 0.49 10
CGSM 2,440 0.83 20

ទីផ្សារកំណើន

ឈ្មោះមូលបត្រ ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន %បម្រែបម្រួល បម្រែបម្រួល
DBDE 2,190 0.46 10
JSL 4,320 8.82 350

មូល.បំណុល

កូដមូល.បំណុល ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន(%Yield) បម្រែបម្រួល
CGSM33A 0 (0) 0
CIAF28A 0 (0) 0
GT27A 0 (0) 0
RMAC25A 0 (0) 0
RRC32A 0 (0) 0
RRGO27A 0 (0) 0
RRGT32B 0 (0) 0
TCT26A 0 (0) 0
TCT28A 0 (0) 0
៥សមាជិកជួញដូរច្រើនជាងគេ បន្ថែម+
Top 5 Member Performance
ចំណាត់ថ្នាក់ សមាជិក %
1 90.96
2 2.57
3 2.10
4 1.41
5 1.12
សមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព (Q2) បន្ថែម+
Liquidity Provider
ឈ្មោះសមាជិកផ្ដល់សន្ទនីយភាព ភាគហ៊ុន
PPAP
ផ្សារមូលបត្រមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ បន្ថែម+
ថ្លៃបច្ចុប្បន្ន បម្រែបម្រួល តម្លៃជួញដូរ (លាន)
1,533.3 4.87 54,974.69
929.5 2.49 37,521.4
1,083.25 0.91 185.91
11,711.373 218.351 369,922.34
2,914.113 63.063 80,666.36
4,260.312 57.662 74,018.13
9,424.577 117.066 179,062.3
1,818.562 33.505 47,635.24

   LSX - Real Time snapshot. Value in LAK
   SET និង SET50 - 15 minutes delayed. Value in THB

សេចក្តីជូនដំណឹង

new 24/05/2024
10/05/2024
02/05/2024
29/04/2024
26/04/2024
11/04/2024
09/04/2024
08/04/2024
03/04/2024

ព័ត៌មាន

03/11/2022
30/08/2018
26/02/2016
01/02/2016
08/07/2014
07/06/2014
06/05/2014
08/04/2014
06/07/2012

ការផ្តល់ព័ត៌មាន

new 27/05/2024
new 27/05/2024
new 27/05/2024
new 27/05/2024
new 24/05/2024
new 24/05/2024
21/05/2024
21/05/2024
21/05/2024
អាល់ប៊ុម រូបភាព & វីដេអូ